Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Viktige datoer

Dato

Endring

 

Kilde og evt. merknad

       

01.01.2020

Kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge trer i kraft

   

11.01.2016

SvarUt tatt i bruk som sikker elektronisk forsendelse av utgående brev

   

11.01.2016

WebSak Fokus tatt i bruk som nytt fullelektronisk sak/arkivsystem

   

01.01.2015

Tjenester for funksjonshemmede er nå en virksomhet (før bysiden og Jeløy). Har nå 6 avdelinger. 1.avd.Kambo - 2.avd. Sydskogen/Repslagergata - 3.avd. Peer Gyntsvei 60 - 4. avd. Sørtunveien 17 + 21 - 5. avd.Skogbrynet 58, Nesveien og Eddaveien - 6.avd. Sørtun avlastning og dag-aktivitetstjenesten.

   

31.08.2014

Nordlandia Care Norge AS overtok drift av Orkerød Sykehjem samt Skogbrynet dagsenter

 

 FSK - sak 011/14 -

Bystyre 240214 - sak 007/14

 01.08.2014

Vann og avløp er slått sammen med Samferdsel til ny seksjon som heter Vei, vann og avløp (VVA)

 

 

1998

Skredderåsen barnehage brant ned i 1998 - all dokumentasjon ble tapt

   

12.05.2014

Avdeling Botiltak underlagt Moss Voks er besluttet nedlagt fra 12.05.2014. Vedtak FSK møte 03.02.2014 Sak 010/14. Handlingsplan 2014-2014 - konsekvenser av statsbudsjett 2014. Voksenopplæring og Flykningstjenesten er også lagt direkte under Moss VOKS som en følge av organisasjonsendring ADM 24.01.2014

 

Bystyre 24.02.2014

WebSak 13/3003-15

ADM 24.01.2014 Sak 002/14

25.11.2013

Under Tjenester for funksjonshemmede Bysiden, ble det i 2013 fortatt disverse forandringer vedr. navn. Bjerget ble ikke benyttet mer og navn ble da Peer Gynts vei 60. Høienhald/Repslagergata ble byttet til kun Repslagergata siden Høienhald ikke ble benyttet mer. KAM/HAR (H.A.Reinerts gate - heter nå kun KAMBO og består av Stubbløkkveien 29 og 30.

   

31.12.2005

Forliksrådet ble overført til Politidirektoratet 01.01.2006
Kommunen har ansvar for arkivmaterialet som er produsert før 01.01.2006. Arkivmaterialet for de siste 10 årene ble med forliksrådet.

 

Web-sak 07/792-6

01.08.2012

Mosseporten barnehage og Grindvold barnehage ble slått sammen og flyttet inn i nytt bygg "Grindvold barnehage"høsten 2012

   

01.07.2013

Fra 01.07.2013 ble all virksomhet vedr. overformynderiet lagt til Fylkesmannen i Østfold. Papirarkiv fram til denne dato blir da liggende i kommunen for senere overføring til IKA.

   

01.02.2013

Boligsosial avdeling startet opp 01.02.2013. Ble lagt som ny avdeling under Kommunalavdeling Helse og Sosial. Ble etablert over flere faser. Fra 01.03.2013 ble funksjoner som Boligkonsulent for kommunale boliger, startlån og tilskudd fra husbanken samt husbankens bostøtte og husleiegaranter overført fra NAV.

   
       

20.01.2013

Tjenestekontoret opprettet 20.01.2013 som en avdeling under Kommunalavdeling Helse og Sosial

 

Bystyret sak 071/12

       

01.07.2012

Mosseregionens legevakt ble 01.07.2012 overdras til Moss kommune som vertskommune for det interkommunale samarbeid. Ble lagt under Kommunalavdeling Helse og Sosial. Fra 01.01.2013 be det lagt under Peer Gynts helsehus

 

Bystyret sak 009/12

       

01.09.2012

Moss Kommune overta drift av Soliestua og innlemmer selskapet i kommunens ordinære drift. Soliestua ble fra 01.09.2012 underlagt Tjenester for funksjonshemmede Jeløy avd. Sørtun avlastning.

 

Bystyret sak 016/12

Møtedato 27.02.2012

       

01.10.2012

Omorganisering av Kommunalavdeling økonomi og organisasjon: Økonomi og Kemnerkontoret har blitt egne avdelinger. HR/HMS, Lønn, IKT, Arkiv, Informasjon og Administrative funksjoner er fagenheter som ligger under Kommunalavdeling økonomi og organisasjon. Siste endring ble iverksatt fra 01.10.2012.

   
       

01.08.2012

 Pedagogisk senter ble egen virksomhet fra 01.08.2012. Oppvekst og helse ble delt. PPT- ble lagt under Pedagogisk senter.

Ny virksomhet - Forebyggende enhet, med to avdelinger:

  1. Avd. Helsetjenester - enhet fra oppvekst & helse
  2. Avd. Psyk & rus - Avd. flyttet fra Hjemmebaserte tjenester.
   
       

19.09.2011

Nøkkeland skole tatt i bruk 01.08.2011. Kambo og Grinvold skoler lagt ned og erstattet av Nøkkeland skole

   
       

01.05.2011

Værftsgata 7 og Sørtunveien 5 og 7 er lagt til Skogbrynet 58 - nyopprettet avdeling under Tjenester for funksjonshemmede Jeløy

   
       

01.04.2011

Verftsgata 14 overført fra Tjenester for funksjonshemmede til Rus og Psykiatri Hjemmebaserte tjenester

   
       

01.01.2011

Barneverntjenesten egen virksomhet under Kommunalforvaltning Skole og oppvekst

 

Arkivsak 10/4642

       
 

Forvaltning Sosial til - NAV Moss sosial forvaltning

   
       

05.08.2009

Miljø og Renovasjon ny fagenhet under Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk

   
       

18.10.2010

Omorganisering av Hjemmebaserte tjenester:

 - Hjemmebaserte tjenester Syd

 - Hjemmebaserte tjenester Vest

 - Hjemmebaserte - rehab - Ambulerende tjenester

 - Hjemmebaserte Nord/Sentrum

 - Psykisk helse

   
       

01.01.2010

Servicetorget nedlagt

   
       

01.01.2011

Trykkeri lagt til Politisk sekretæriat

   
       
 

Barnehagestrukturen ble endret fra 15.08. 2010.

Åvangen barnehager

 - Åpen barnehage

 - Luenbakken barnehage

 - Skredderåsen barnehage

Grinvold barnehager

 - Grinvold barnehage

 - Mosseporten barnehage

Jeløy barnehager

 - Bassenget barnehage

 - Ramberg barnehage

Mosseskogen barnehager

 - Gjerrebogen barnehage

 - Røysåsen barnehage

Reier skole

 - Reier barnehage

Ørejordet barnehage

Sentrum barnehager

 - Glassverket barnehage

 - Skarmyra barnehage

 

 Arkivet

Se forøvrig arkivsakID 10/978

Administrasjonsutvalget 30.04.2010

Arbeidsmiljøutvalget

24.09.2010

2010

Barnehagevirksomhetenes organisering før 15/8:

Åvangen barnehager
- Åpen barnehage
- Luenbakken barnehage
- Skredderåsen barnehage
Grindvold barnehager
- Gjerrebogen barnehage
- Grinvold barnehage
- Mosseporten barnehage
Jeløy Barnehager
- Bassenget barnehage
- Glassverket barnehage
- Ramberg barnehage
Reier barnehage
Sentrum barnehager
- Ørejordet barnehage
- Røysåsen barnehage
- Skarmyra barnehage

   
       

2009

Skolenes elevmapper ble lagt inn under kommunens sentralarkiv og fullelektroniske sak/arkivsystem WebSak fra 01.01.2009

 

Arkivet

       

01.04.2007

Moss kommune eiendomsselskap tok i bruk WebSak og ble lagt under kommunens sentralarkiv.

 

Arkivet

       

2006

Nytt fullelektonisk sak/arkiv system WebSak tatt i drift fra 30.05.2006. Møtebehandling ble tatt i bruk fra høstmøtene i 2006.

 

Arkivet

31.12.2003

Det kommunale Næringsmiddeltilsynet i Mossedistriktet ble nedlagt. 11/2 stilling miljørettet helseverndel ble overført til kommunen. Ble to stillinger i kommunen som jobber interkommunalt for Moss, Vestby, Rygge, Råde og Våler.

   

1999

Symfoni Sak/arkiv system ble tatt i bruk fra 01. november

 

Arkivet

       

1991

Orkerød sentralhjem ble overtatt av Moss kommune 1.01.1991. Tidligere Oslo kommune.

   
       

1988

Mosseporten sykehjem ble kommunalt. Tidligere fylkeskommunalt. (Pensjonskasse KLP.)

   
Laster...